Sunday, October 30, 2016

short story slam week 55, about family roots of Yunqing Fan, Jing Wu, Samba Beredjick, and Abbey Wood

short story slam week 55, about  family roots of  Yunqing Fan, Mira Singer, Jing Wu,
Samba Beredjick, Joy Wilson, Bo Xu, Gangbo Tang, Ying Liu, and Abbey Wood..


who knows about Qing Yin?
who knows about Cunfeng Zhao?
who relates to Qing Wang?
who recalls Moye Guan?

after research San Xiao opera soap,
we know a romance of Liang Sanbe and Zhu Yingtai,
we know a regret of Jia Baoyu and Lin Daiyu,
we know a surprise tale of Tang Jieyuan and Fan Qiuxiang

Arkansas state has a story of Petite Jean,
who pretends to be man and brave,
Yunnan, Kunming has Meng Liyun
who dressed up as a man saving Huang Pu Shao Hua and Meng Shiyuan

Alaska has a prince Kole Barry who carries courage
to Xiang Qun, and Chen Sisi, supporting Tom Cruise and Katie Holmes
Chicago has a princess Ruel  Owens who has strength
to hold up half of a sky, pleasing YUn Yan God from Dong Ting lake

Tang Yan has a nickname An Hui,
he has outstanding talents in poetry, math, and computer technology,
The Great Wall and Yun Canal know bike riding story about
Hu Huasheng, Zhao Xin, Tang Xian, Zhu Ai E, Ma Bing, Chen Silin, Zhou Xing E

close to heart,
a great, great, great grandfather loves his own belongs
Fan Jiahong
     Gong Wuke
          Tang Bohu
             Peng Xianwu
                 Yang Wuzi
                     Tan Yingcong
                         Chen Jiahui
                             Xu  Wenjia
                                Wen Jiabao  
                                   Liao Shuchuan
                                     Shui  Ning
                                       Tu Jun
                                 Ji Yan
                        Xu Bo
               Wang Min
       Liu Shihe
Sheng Wu


etc, relevant people sprout all over the places,    the most famous one is

Tang Bohu  \\  Liang Qiuxiang
                Tang Jiezhong
                            Tang Kooloon
Xu Ming  \\  Tang Jiezhong
              Xu  Qunying
              Xu  Hanxing

Peng Hansen \\  Xu Qunying
            Peng Zhongqiang
            Peng Fusheng

Peng Zhong \\ Yan Ju Er
           Peng Hounian
           Peng Shuicai   
           Peng Hongnian

Peng Shuicai \\ Kang Xun
            Peng Jinmei
            Peng Huojun

Hu Songzhi \\ Shuai Zhangping
         Hu Qiaoqiao
         Hu Linlin
       
  
 Image result for 三笑01 (13)(向群,陈思思)Three Charming        

Tang Jieyuan and Chang yanji

Image result for 三笑01 (13)(向群,陈思思)Three Charming  

Li Bai and Li Yue Wan

Image result for 三笑01 (13)(向群,陈思思)Three Charming