Thursday, June 1, 2017

short story slam week 69, poetry picnic week 45, and world peace year 6

short story slam week 69, on Paisley Grovjaxiquzkerr Rodhamucrowfawnt, the piglet and her older brother Frank Snowflakes Shengbutow 

 

lara, eric, melania, donald, ivanka, jared, spence, sophia, kai, chloe, tristan, tiffany, mary, christina,
they are profound enough to promote world peace and obtain cartoon humor images



Robinson, Clayton, Obama, Trump, Haydon, Gates, Pixley, Dell, Yuan, Tang, Huang, Yang, Wang, Song, Yu, Chen, Hu, Tu, Fu, Gong, Guan, Qian, Qi, Zhao, Feng, Lu, Liu, Yan, Peng, Yang, Jiu, Ji, Li, Liao
Deng, Zhu, Yin, Yao, Xu, Shen, Wu, Jia, You, Tao, Qu, Kang, Zheng, Shuai, Bu, Tan, Fei, Fan, Dong,
Chai, Hua, Chun, Lang, Jiang, Mao, Zhou, He, Zhong, Kong, Hong, Jing, Cai, Mo, Lai, Hou, Lou, Ma



Jenna Bush and Barbara Bush

Hilary Clinton, wife to Bill Clinton, mother to Chelsea Clinton, grandma to Charlotte and Aidan

  italy president supportsa world peace


france presidential candidate

  donald and abe share laughter





we count their days of smiles
we count their calm nerves
we count these people, yellow, black, and white
we count number of elephants and donkeys

world peace means patience
world peace means tolerance
world peace leads us to Africa
world peace gives us wild wings

Su Li, Ji Jiye, Xu Zhimin, Bai Qian, Bai Suzhen, Ma Bing,
Bai Yehua, Shao Xing, Guan Xuli, Feng Deli, Lin Yufeng,
Zhang Yongming, Zhang Wei, Zhang Qiudong, Zheng Yuyang,
Yang Mi, Peng Yunlan, Zhu Ciqi, Jia Yuan, Kong Hongbing,

too many stars
we lower our heads to see the ground
we climb up the mountain to see the woods
thanks to Steven Wood, Xifan Liu, Yingjie Liu, Ting Yuan, Melinda Gates